Temel İslam Bilimleri

Tanıtım

Temel İslam Bilimleri, İslam dininin temel kaynaklarının sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, muhtevasının anlaşılması, düşünce ve toplumla ilgili sorunların bu kaynaklar ışığında yorumlanması hedefiyle İslam tarihinde ortaya çıkıp gelişen belli başlı ilim dallarını içerir. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde başta kıraat ilmi olmak üzere Kur’ân ve hadis eksenli ilim dallarını, müslümanların inanç esaslarını belirlemeye ve düşünce dünyasını kurmaya yönelik olarak gelişen kelam ve usul ilimlerini, insan hayatının her yönüne dair helal-haram çizgilerini ve adalet ölçülerini inceleyen fıkıh ilmini, insanın iç dünyasını tahlil ve terbiyeye yönelik tasavvuf ilmini, temel kaynaklara ve burada bahsedilen ilimlere araç olmak üzere geliştirilen dil ilimlerini ve İslam toplumlarında ortaya çıkan ve çeşitli adlandırmalarla anılan dinî oluşum, akım ve cemaatleşmelerin tarihini araştırma ve öğretmeye yönelik anabilim dalları yer almaktadır. Öğrencilerin İslam’ın temel kaynaklarına ve inanç, ibadet, ahlak, fıkıh esaslarına dair yeterli alt yapı bilgisinin sağlanması bölümün temel hedefidir.

Temel İslam Bilimleri Bölümü bünyesinde yedi ana bilim dalı bulunmaktadır (alfabetik sırayla):